Cursos

Finances per a financers i no financers

Data d'inici

21/03/2019

Objectius del curs

Ajudar a comprendre els comptes anuals de l'empresa, així com altres aspectes econòmico-financers, a aquelles persones que per la seva posició dins l’entorn empresarial, i malgrat no tenir sòlids coneixements en aquest àmbit, han de poder entendre quins són els principals punts forts i mancances de la seva organització per a la correcta presa de decisions. Per assolir aquest objectiu es veuran les principals eines i recursos que permeten aquest coneixement de la realitat, però que al mateix temps, no precisen d’uns coneixements previs en l’entorn comptable.
 

Destinataris

A gerents, persones responsables de la direcció general, responsables administratius/ves financers/es, responsables de producció, de compres i, en general, a tota persona que vulgui conèixer els recursos tradicionalment ubicats a l'àmbit econòmico-financer, i que afecten les decisions que pren o ha de prendre en el seu lloc de responsabilitat dins la gestió empresarial.

Finances per a financers i no financers
Descarregueu la documentació del curs

 

La informació financera de les empreses:
 
1. El balanç
        - Masses patrimonials
        - Fons de maniobra
        - Equilibri financer: les ràtios i la seva interpretació
    
 
2. El compte de resultats
        - Ràtios econòmics: la seva interpretació
        - Flux de caixa i període mig de maduració
        - Anàlisi vertical i horitzontal
 
      
3.- Altres magnituds financeres
        - El Cash Flow
        - L'Ebitda
        - El valor afegit (Economic Value Added)
 
 
4.- Resta d'informació financera
        - Estat de canvis en el patrimoni net
        - Estat de fluxos d'efectiu
        - La memòria
 
 
5.- Anàlisi de la rendibilitat
        - Rendibilitat econòmica
        - Rendibilitat financera
        - Efectes de l'endeutament, el palanquejament financer
 
 
6.- Anàlisi d'inversions
        - Selecció d'inversions i mètodes d'avaluació 
                - El VAN (Valor Actual Net)
                - La TIR (Taxa interna de rendibilitat)
                - Pay Back.

JOSEP PUIG I PUIG

Diplomat en Empresarials i Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses.

Fa més de 20 anys que treballa en l'àmbit financer i comptable, i en la seva trajectòria professional ha exercit de cap d'administració i de director financer en empreses de sectors diversos. La seva dilatada experiència docent ha estat sempre relacionada amb matèries de comptabilitat, direcció financera, etc.

En els darrers anys ha estat professor de Comptabilitat de Costos ala Universitatde Girona i consultor d’Anàlisi d’Estats Comptables ala Universitat Obertade Catalunya.

Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Inici: 21 de març

Durada: 21 h

Grup de vespres (7 dijous, de 19.00 a 22.00 h)

A les nostres aules del C/Sèquia, 11 - 2a planta - 17001 Girona