Comptabilitat avançada

Data d'inici

07/03/2023

Objectius del curs

El curs de comptabiliat avançada està pensat per aprofundir d'una manera pràctica en les operacions comptables més rellevants i assolir plena autonomia i domini de la feina comptable.
 

Destinataris

El curs va adreçat a totes aquelles persones que ja disposen de coneixements previs de comptabilitat i que per motius professionals o personals, desitgen aprofundir en el domini de la comptabilitat.

Comptabilitat avançada
Descarregueu la documentació del curs

1. El Marc Conceptual de la comptabilitat. Comptes anuals, requisits de la informació, principis comptables, criteris de registre i valoració.

2. Diferències entre el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Pimes. Criteris específics per a microempreses.

3. Operacions amb clients. Vendes, devolucions, descomptes, cobraments, impagats, descomptes d'efectes comercials, factoring.

4. Operacions amb proveïdors. Compres, devolucions, descomptes, pagaments.

5. Operacions en moneda estrangera.

6. Operacions amb immobilitzat. Immobilitzat material. Immobilitzat intangible. Compres, elements construïts o fabricats per la pròpia empresa, vendes. Permutes. Aportacions de capital no dineràries. Amortitzacions. Deteriorament del valor.

7. Arrendaments. Arrendament financer. Comptabilitat de l'arrendatari. Comptabilitat de l'arrendador. Arrendament operatiu.

8. Actius financers. Valors representatius de deute. Instruments de patrimoni. Dipòsits en entitats de crèdit. Bestretes i crèdits al personal. Fiances i dipòsits constituïts. Dividends a cobrar. Deteriorament del valor.

9. Passius financers. Deutes amb entitats de crèdit. Obligacions i altres valors emesos. Préstecs i crèdits financers rebuts de tercers.

10. Existències. Valoració i ajustaments.

11. Altres comptes no bancaris. Comptes amb els titulars, socis i administradors, amb entitats vinculades. Partides pendents d'aplicació.

12. Despeses de personal. Despeses financeres. Serveis exteriors.

13. Periodificació de despeses i ingressos.

14. Tributs. Comptabilització de l'IVA. Regularització i liquidació.

15. Impost sobre beneficis. Actius i passius per impost corrent i per impost diferit. Diferències temporàries.

16. Provisions i contingències. Valoració.

17. Subvencions, donacions i llegats rebuts. Valoració i criteris d’imputació a resultats.

18. Operacions entre empreses del grup. Negocis conjunts.

19. Canvis en criteris comptables, errades i estimacions comptables. Fets posteriors al tancament de l’exercici. 

20. Elaboració dels comptes anuals. Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), Estat de fluxos d’efectiu, Memòria.

JORDI ESPARRAGUERA FORS

Diplomat en Empresarials i Master en Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona

Disposa d'una sòlida experiència professional en l'àmbit de la Direcció Administrativa i des de l'any 2006 combina la seva feina habitual amb la impartició de cursos de l'àrea comptable.

Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Professorat amb àmplia experiència docent

Grup de vespres

Inici:  7 de març

12 dimarts de 19:30 a 22:00

 

 

 

Aula virtual

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Seleccioneu l'opció d'acceptar o rebutjar les cookies que utilitzem.

 

 

Política de galetes