Comptabilitat avançada

Data d'inici

24/10/2023

Objectius del curs

El curs de comptabiliat avançada està pensat per aprofundir d'una manera pràctica en les operacions comptables més rellevants i assolir plena autonomia i domini de la feina comptable.

Aquest curs de comptabilitat avançada té format d'aula virtual. Per això, és pot seguir des de qualsevol lloc, encara que cal presencialitat per seguir les classes pel fet que és tracta d'un format bidireccional. Si ja disposa de coneixements previs i desitges aprendre sobre la comptabilitat avançada, aquest curs representa una excel·lent oportunitat per consolidar els teus coneixements sobre aquest tema.

Tota empresa i organització necessita professionals amb coneixements avançats en comptabilitat. Per això, la demanda de professionals que disposa dels coneixements necessaris a l'àmbit de la comptabilitat és elevat.

Destinataris

El curs va adreçat a totes aquelles persones que ja disposen de coneixements previs de comptabilitat i que per motius professionals o personals, desitgen aprofundir en el domini de la comptabilitat. Després de la realització d'aquest curs en comptabilitat avançada, comptaràs amb els coneixements necessaris per a desenvolupar la teva carrera professional com a consultor o assessor comptable, auditor d'estudis comptables o assessor administratiu comptable, entre altres llocs de feina en els quals és desenvolupen tasques de comptabilitat. 

Comptabilitat avançada
Descarregueu la documentació del curs

1. El Marc Conceptual de la comptabilitat. Comptes anuals, requisits de la informació, principis comptables, criteris de registre i valoració.

2. Diferències entre el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Pimes. Criteris específics per a microempreses.

3. Operacions amb clients. Vendes, devolucions, descomptes, cobraments, impagats, descomptes d'efectes comercials, factoring.

4. Operacions amb proveïdors. Compres, devolucions, descomptes, pagaments.

5. Operacions en moneda estrangera.

6. Operacions amb immobilitzat. Immobilitzat material. Immobilitzat intangible. Compres, elements construïts o fabricats per la pròpia empresa, venes. Permutes. Aportacions de capital no dineràries. Amortitzacions. Deteriorament del valor.

7. Arrendaments. Finançador de la morositat. Comptabilitat de l'arrendatari. Comptabilitat de l'arrendador. Arrendament operatiu.

8. Actius financers. Valors representatius de deute. Instruments de patrimoni. Dipòsits en entitats de crèdit. Millors i crèdits al personal. Promesos i dipòsits constituïts. Dividends un cobrar. Deteriorament del valor.

9. Passius financers. Deutes amb entitats de crèdit. Obligacions i altres valors emesos. Préstecs i crèdits financers rebuts de tercers.

10. Existències. Valoració i ajustaments.

11. Altres comptes no bancaris. Comptes amb els titulars, socis i administradors, amb entitats vinculades. Partides pendents d'aplicació.

12. Despeses de personal. Despeses financeres. Serveis exteriors.

13. Periodificació de despeses i ingressos.

14. Tributs. Comptabilització de l'IVA. Regularització i liquidació.

15. Impost sobre beneficis. Actius i passius per impost corrent i per impost diferit. Diferències temporàries.

16. Provisions i contingències. Valoració.

17. Subvencions, donacions i llegats rebuts. Valoració i criteris d’imputació a resultats.

18. Operacions entre empreses del grup. Negocis conjunts.

19. Canvis en criteris comptables, errades i estimacions comptables. Fets posteriors al tancament de l'exercici. 

20. Elaboració dels comptes anuals. Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), Estat de fluxos d'efectiu, Memòria.

JORDI ESPARRAGUERA FORS

Diplomat en Empresarials i Master en Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona

Disposa d'una sòlida experiència professional en l'àmbit de la Direcció Administrativa i des de l'any 2006 combina la seva feina habitual amb la impartició de cursos de l'àrea comptable.

Ensenyament personalitzat , possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge hores, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les selectives

Enfocament totalment pràcticProfessorat amb experiència docent

Grup de vespres

Inici: 24 d'octubre

12 dimarts de 19:30 a 22:00

Durada: 30 hores

 

 

Aula virtual

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Seleccioneu l'opció d'acceptar o rebutjar les cookies que utilitzem.

 

 

Política de galetes